รับทำระบบ SCADA and Monitoring System

Monitoring Software (Features)

- ดูค่าสถานะการทำงาน (Real Time Monitoring)

- ตั้งค่าเป้าหมายพร้อมแสดงสีสถานะเครื่องจักร (Target Setting and Real Time Status)

- แจ้งเตือนข้อความผ่าน Application Line และ Email (Message Notify)

- บันทึกค่าลงฐานข้อมูล (SQL Server)

- บันทึกค่าในรูปแบบไฟล์ EXCEL REPORT (Data Logging)

- รองรับการเชื่อมต่อกับ PLC หรือ CONTROLLER ของเดิมได้ (Protocol Communications)

- รองรับการเชื่อมต่อกับ OPC Server ของเดิมได้ (Protocol Communications)

- รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับ SENSOR ต่างๆ ได้ (On-Off and Analog Input)


Andon System - Production Line and Machine Monitoring

System Configuration


Overview System


ตรวจสอบเครื่องจักรและไลน์ผลิตผ่านอุปกรณ์หลากหลาย

 • ส่วนกลาง (Computer)
 • ส่วนผู้ควบคุมเครื่อง (HMI Embedded Touch Screen)
 • ส่วนไลน์ผลิต (TV Monitor)
 • เข้าถึงได้ทุกที่ (Tablet and Smartphone on Web browser)
 • แจ้งเตือนข้อความไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (Message Notify Application)


 • ดูค่าสถานะการทำงานของเครื่องจักรและค่าต่างๆในกระบวนการผลิตผ่านหน้าภาพรวมของกระบวนการ (Overview)
 • ดูการทำงาน (Run , Stop) และแจ้งเตือนการเกิดข้อผิดพลาด (Alarm , Fault and Downtime) โดยแสดงเป็น สี บอกสถานะ
 • ปรับแต่ง ค่าเป้าหมายรวมที่ต้องการ ค่าเป้าหมายในแต่ละกะ ช่วงเวลาทำงาน ช่วงพัก ได้ผ่านการตั้งค่า (Setting and Programming)
 • บันทึกค่าระยะเวลาที่กระบวกการผลิดหรือเครื่องจักรเกิดเหตุขัดข้อง (Downtime)
 • บันทึกค่าที่สำคัญของกระบวกการผลิด (Process Variable)
 • เลือกดูกราฟตามช่วงเวลาที่เลือก
 • ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต ตามความต้องการของลูกค้า (customize)

Energy Monitoring and Management System

System Configuration